page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MM Work Force Professional Sp. z o.o.
 • 1
  Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz kwestie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych za pośrednictwem domeny https://mmwfp.pl (dalej zwanej „Serwisem”).
Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 • 2
  Definicje

1) Administrator – oznacza MM Work Force Professional Sp. z o.o. z siedzibą we Środzie Wielkopolskiej, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, a także gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika,
2) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
3) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
4) Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania oso oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej , możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
5) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz osobę która podaje za pośrednictwem domeny https://mmwfp.pl swoje dane osobowe.
6) Przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
7) Przetwarzający – podmiot, które na zlecenie Administratora przetwarzają Dane Osobowe.

 • 3
  Zakres i
  cel zbieranych danych
 1. Dane Osobowe przetwarzane są przezAdministratora wSerwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, tj. w celu:
  a) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia,
  b) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  c) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
  d) w celu publikacji treści.
  2. W celu przedstawienia oferty i zawierania umów przetwarzane są następujące Dane Osobowe– imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki Cookies lub inne dane podane przez Użytkownika,
  3. W celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, adres, adres IP, pliki Cookies.
  4. W celu przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, PESEL, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki Cookies
  5. W celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.
 • 4
  Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
1) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
2) niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
3) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią,

 • 5
  Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

 • 6
  Dobrowolno
  ść podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych powyżej, których Administator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości.

 • 7
  Cookies
 1. Administrator informuje, żepodczas korzystania zSerwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
  2. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
  3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
  4. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu.
  5. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkonika.
  6. Uzytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  8. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie.
 • 8
  Prawa i
  obowiązki Administratora
 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, woparciu oodpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
  3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 9
  Przetwarzanie Danych Osobowych przez
  Przetwarzających
 1. Przetwarzający jest upoważniony ima prawo doprzetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
  2. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
  a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
  b) stosuje środki zapewniające: 1) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; 2) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 3) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  c) stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora.
  4. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Administratorowi.
  5. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
  6. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.
 • 10
  Prawa i
  obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownikowi przysługuje:
  a) prawo wycofania zgody naprzetwarzanie Danych Osobowych,
  b) prawo dostępu doDanych Osobowych,
  c) prawo żądania sprostowania Danych Osobowych,
  d) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych,
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane te przetwarzane są przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  g) prawo do przenoszenia Danych Osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać Dane Osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał jego dane do innego administratora. Administrator zrealizuje wniosek Użytkownika pod warunkiem, że takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Użytkownikowi tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Użytkownikiem lub na podstawie jego zgody,
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 należy wysłać e-mail na adres: iod@mmwfp.pl, zadzwonić pod numer telefonu 697 165 489 lub przesłać pismo na adres: MM Work Force Professional Sp. z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 30, 63-000 Środa Wielkopolska, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
  3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody – Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na dane wskazane w ust. 2.
  4. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.
 • 11
  Zabezpieczenie Danych Osobowych
 1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa wzakresie korzystania zSerwisu i w tym celu:
  a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  b) stosuje środki zapewniające: 1) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; 2) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 3) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: iod@mmwfp.pl
 • 12
  Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.